Windows Phone 8.1 Update 1 สามารถลบบันทึกการโทรได้ครั้งละหลายรายการ


Select-mutiple-call-history-Windows-Phone-8.1-Update-1

พบความสามารถ 1 อย่างใน Windows Phone 8.1 Update 1 นั่นก็คือการเลือกลบบันทึกการโทรได้ครั้งละหลายรายการแล้ว โดยบน Windows Phone 8.1 นั้นไม่สามารถเลือกได้ จะต้องทำการลบทั้งหมดเท่านั้น

call-history-menu

วิธีการเลือกลบก็สามารถทำได้ง่ายๆ ดังนี้

how-to-select-multiple-call-history-for-delete

  • แตะที่เมนู … เลือก select calls
  • จากนั้นเลือกรายการที่ต้องการจะลบ หากต้องการเลือกทั้งหมด แตะที่เมนู … เลือก select all (หากต้องการยกเลิกการเลือกทั้งหมด แตะที่เมนู … เลือก unselect all)
  • จากนั้นแตะที่ปุ่ม delete เพื่อทำการลบบันทึกการโทร

Windows Phone 8.1 Update 1 ได้ปรับปรุงให้การใช้งานต่างๆสมบูรณ์มากขึ้นจริงๆ เริ่มอยากให้ตัวเต็มมาเร็วๆแล้วสิ

 

 

 

Share this post

No comments

Add yours

Leave a Reply