Windows Phone 8.1 Update 1 รองรับการแขร์อินเตอร์เน็ตผ่าน Bluetooth


Internet-Sharing-Bluetooth-Windows-Phone-8.1-Update-1

Windows Phone 8.1 Update 1 นอกจากจะเพิ่มฟีเจอร์อย่าง Live Folder, App’s Corner ฯลฯ แล้ว ยังสามารถแชร์อินเตอร์เน็ตผ่านทาง Bluetooth ได้ด้วย

โดยก่อนการหน้านี้การแชร์อินเตอร์เน็ตบน Windows Phone 8 และ Windows Phone 8.1 จะแชร์ผ่านทาง Wi-Fi เท่านั้น แต่บน Windows Phone 8.1 Update 1 สามารถเลือกแชร์ผ่านทาง Bluetooth ได้เพิ่มอีก 1 ช่องทางแล้ว

ซึ่งการแชร์อินเตอร์เน็ตจาก Windows Phone นั้น ไปที่ settings > internet sharing 

 

Share this post

No comments

Add yours

Leave a Reply